Politica de confidențialitate

A. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, societatea WEST TECH DIESEL S.R.L., procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Societatea noastră are sediul social în Arad, str. Ovidiu, nr. FN, jud. Arad, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J02/543/2008, având Cod Unic de Înregistrare 23557737.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile Societății.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră. Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui
vizitator sau membru al website-ului WEST TECH DIESEL S.R.L. – www.diesel-west.ro

WEST TECH DIESEL S.R.L. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii de informații, a comenzilor sau a eventualelor sesizări, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact pe care îl regăsiți pe site-ul nostru la secțiunea ”CONTACT”.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii solicitărilor/sesizărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru.

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestui mijloc de comunicare sunt: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail.
De asemenea, prin intermediul accesării site-ului nostru puteți beneficia de posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul nostru, pentru a primi ultimele noutăți și produse apărute pe site. În acest scop, în pagina principală regăsiți formularul de abonare la newsletter-ul nostru, unde vi se va solicita adresa de email.


C. SCOPURILE PRELUCRĂRII

 • Efectuarea demersurilor în vederea încheierii unui contract, respectiv transmiterea comenzilor dumneavoastră privind serviciile și produsele noastre.
 • Informarea utilizatorilor cu privire la diverse solicitări adresate prin intermediul formularului de contact.
 • Colectarea de informații de la consumatori privind gradul de satisfacție referitor la serviciile prestate de către Societate.
 • Informare și promovare activități: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (email) a informărilor privind activitatea Societății, serviciile și produsele pe care le comercializează.
 • În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al site-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor site-ului.

D. TEMEIURILE PRELUCRĂRII
Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru încheierea unui contract, sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract (pentru a vă oferi produsele/ serviciile noastre, pentru a obține informațiile necesare pentru livrarea unui produs/serviciu, iar în ceea ce privește operațiunile de vânzare sau prestări servicii, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale).
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale societății noastre, în contextul realizării operațiunilor de vânzare și/sau prestări servicii (evidențierea financiar-contabilă, emitere facturi, colectare debite).
 • Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, în cazul în care l-ați furnizat. Aveți posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin transmiterea opțiunii de dezabonare prin intermediul formularului de contact.
 • Interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site. Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

E. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
WEST TECH DIESEL S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate. În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră respectiv retragerea consimțământului dumneavoastră.

F. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, WEST TECH DIESEL S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, prestatori de servicii contabile ori la solicitarea organelor fiscale sau a altor autorități competente de control. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

G. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la WEST TECH DIESEL S.R.L., la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către WEST TECH DIESEL S.R.L. și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la WEST TECH DIESEL S.R.L. rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la WEST TECH DIESEL S.R.L. ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care WEST

TECH DIESEL S.R.L. are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către Societate. Datele pot fi șterse în următoarele situații:

- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
- în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la WEST TECH DIESEL S.R.L. restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
3. (iii) WEST TECH DIESEL S.R.L. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către WEST TECH DIESEL S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care WEST TECH DIESEL S.R.L. are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul în ceea ce privește transmiterea de informări prin intermediul newsletter-ului nostru;
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către WEST TECH DIESEL S.R.L.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date.

H. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
WEST TECH DIESEL S.R.L. pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau
utilizării în alte scopuri.

I. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE
Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând
la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

J. CUM NE PUTEȚI CONTACTA
Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la
următoarea adresa: Arad, str. Ovidiu, nr. FN, jud. Arad, sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: office@diesel-west.ro .